Adatvédelem és biztonság

A Miniszterelnökség adatkezelési tájékoztatója fejlesztési hírek hírlevél működése során megvalósuló (személyes) adatkezeléseihez

Bevezetés

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Miniszterelnökség, mint Adatkezelő részletes tájékoztatást nyújtson a kormányzati kommunikáció megvalósításával összefüggő tájékoztató elektronikus hírlevelek kiküldésével kapcsolatban megvalósuló személyes adatkezelésekről, az érintettek személyes adatok védelméhez fűződő jogairól, azok gyakorlásáról.

Az adatkezelő megnevezése
Adatkezelő: Miniszterelnökség
Cím (székhelye): 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
Telefon: +3617952933
E-mail cím: +36-1-795-5000

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
A Miniszterelnökség adatvédelmi tisztviselője: Laki Tibor
Közvetlen elérhetősége: adatvedelmitisztviselo@me.gov.hu, Telefon: 061/7955-130

Az adatkezelés során alkalmazott (legfontosabb) jogszabályok

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)

Jelen adatkezelési tájékoztató alapján érintett: aki a tájékoztató jellegű e-mailek küldésére feliratkozik.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés(ek) célja, jogalapja
Adatkezelő az érintett által önkéntesen megadott személyes adatokat kezeli, amelyek köre az alábbiakra terjed ki
elektronikus levélcím
név
Az informatív honlap elérhetősége: www.fejlesztesihirek.hu

Az adatkezelés célja
Tájékoztató jellegű e-mailek/hírlevél kiküldése.

Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulására alapított adatkezelés – GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

A személyes adatok forrása

A személyes adatok közvetlenül az érintettől kerülnek felvételre.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás, személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra és profilalkotásra nem kerül sor.
Az adatkezelő harmadik országba/nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatot.

Az adatok megőrzési/tárolási ideje

A személyes adatokat az Adatkezelő 3 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó, a személyes adatok címzettjei

Neve: PLANB Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 53.-55. 3. em. 9. ajtó
Telefon: (+36 1) 445-0492
E-mail: office@planb.hu

Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó munkatársai, kizárólag a feladatellátáshoz szükséges mértékben férnek hozzá.

Az oldalon alkalmazott cookiek bemutatása:

Munkamenet vagy session cookie

Használatot elősegítő cookie-k

Statisztikai cookie-k

Adattovábbítások, az adatok felhasználása statisztikai célra

Az érintettekre vonatkozó adatok személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználhatóak.

A Miniszterelnökség harmadik fél részére személyes adatot, az érintettre vonatkozó tényt, véleményt nem továbbít, nem ad át, mely alól kivételt képez a jogszabályi kötelezettségen alapuló adatszolgáltatások, adatközlések (pl. bíróság, ügyészség, adatkérésre jogosult egyéb szerv) teljesítése.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az I. pont 1. alpontjában megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli, továbbá, hogy a Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, valamint azt, hogy milyen forrásból származnak a személyes adatai. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

Az adatbiztonság törvényi követelményeinek érvényre juttatása, valamint az érintett („akire a személyes adat vonatkozik”) személyazonosságának védelme érdekében, a tájékoztatási, a hozzáférési jog gyakorlása és a másolat kiadása során az erre vonatkozó kérelmet benyújtó és az érintett személyazonossága egyezőségének megállapítása érdekében az eljárás azonosításhoz kötött. Az azonosítás érdekében Adatkezelő – a cél elérésére alkalmas – további személyes adatok kezelésére jogosult.

A helyesbítéshez való jog: Az érintett személy kérheti, hogy a Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog: Az érintett személy kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával), amennyiben
– vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Adatkezelőtől arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

A tiltakozáshoz való jog A II. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében az érintett az I. pont 1. alpontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Adatkezelő a személyes adatát nem a megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A törléshez való jog: A tájékoztatóban részletezett adatkezelések kapcsán az érintett kizárólag abban az esetben élhet törlési jogával, amennyiben az adat az Adatkezelő közfeladata ellátásához/végrehajtásához, valamint az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásához a továbbiakban nem szükséges.

Jogorvoslathoz való jog: Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor – panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: Hatóság).

A Hatóság elérhetőségi adatai
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
vagy – lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.

Hírlevél

© 2023 Fejlesztési hírek

Megszakítás